Insatser innan och under omställning

Nedan följer ett axplock av standardtjänster, vilka även anpassas efter konkreta behov och önskemål.
För närmare beskrivning av tjänsterna, dess innehåll och genomförande, vänligen kontakta oss. 

För individuell coaching per timme eller tjänster se nedan under ”Individuell coaching och utveckling”.

Proaktiv omställning

Innan din organisation startar en omställningsprocess med såväl en individ som hela arbetsgrupper, uppmuntrar vi till att säkerställa medarbetarnas förutsättningar. Vi ser allt för ofta hur medarbetare utan grundläggande genomlysning flyttas runt i organisationer. Det resulterar i att medarbetaren inte känner sig sedd, lyssnad på och framför allt inte får den roll som passar hen. Det kan i sin tur resultera i att det uppstår ohälsa, korttids- och långtidsfrånvaro.
Vi anser att man behöver ha god förståelse för individens drivkrafter, motivation, formella / informella kompetens, förmågor samt egenskaper. Sist men inte minst hur får denne ”en känsla av sammanhang och mening”.
Vi ser på gåvor och talanger och stärker de vi coachar – allt för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi kan hjälpa till inför omställningsprojekt i hela eller delar av omställningsarbetet.

Utbildningar - Chefsnivå

 • Leda i förändring
 • Förändringsledarskap
 • Samtalsmetodik
 • Det viktiga samtalet
 • Professionell omställning som organisation och ledare

Utbildningar - Medarbetarnivå

 • Medarbetarskap
 • Leda sig själv i förändring: Förändringskompetens för medarbetare
 • Motivation, effektivitet och hälsa i arbetslivet i och under omställning
 • Omvärldsanalys – Arbetsmarknad
 • Kompetensinventering – självledarskap
 • Personlig marknadsföring
 • Presentationsteknik (intervjumetodik mm.)
 • Sociala medier –  LinkedIn
 • Datakunskaper under omställning

Individuell coaching och utveckling

Dina värderingar, drivkrafter, val, handlingar samt hur du kommunicerar har du ansvar för, dvs behöver du som anställd stöd, kontakta oss.

Vi på Norns Utveckling och Coaching har lång erfarenhet av att genom coachande samtal agera insiktsagent i syfte att klienten skall känna sig trygg och grundad i sin person men även kunna få vägledning.

Tjänster / Program

 • Möjlighetsanalys – (Personlig profilanalys – Jobmatch Talent)
 • Karriärväxling (coaching inför ny roll internt/externt)
 • Omställningsstöd (uppkommen arbetsbrist)
 • Outplacement (coaching vid anställningens upphörande)
 • Rehabomställning (vid anställningens upphörande där rehabprocessen är avslutad)
 • Hälsa och karriärplanering
 • Rehabplanering/-stöd

Coaching per timme:

 • Arbetslivscoaching
 • Rehabcoaching
 • Hälsocoaching
 • Livscoaching
 • Chefscoaching/Chefshandledning

Möjlighetsanalys - Personlig profilanalys - Jobmatch Talent

JobMatch Talent är en personprofilanalys som inriktas till att se på möjligheter. Verktyget stärker medarbetaren/chefen med fokus på talanger och dennes egenskaper för framtida roller/sysselsättning. Det är ett bra stöd för både medarbetare och chefer att belysa arbetsmässiga egenskaper.

Personprofilanalysen stärker medarbetaren i ett läge av omplacering – intern rörlighet, men även för att undvika potentiell arbetsbrist.
Verktyget vägleder mot relevant framtida roll/yrke, men även verkningsfull för att stärka individen inför eventuell intervju, personlig utveckling- och marknadsföring.

Profilanalysen är även mycket lämplig i ett skede av utveckling inom en grupp, både på medarbetar-, chefs- eller ledningsgruppsnivå.

För information kring fler tester se fliken ”Second opinion och rekrytering”.

Ledar- och chefsutveckling

Nedan följer några standardtjänster, vilka även anpassas efter konkreta behov och önskemål.

Vi utgår alltid från nuläget och lägger mycket tid att få klarhet i önskat läge. Vad har du som uppdragsgivare för konkret syfte och mål med insatsen och finns det några specifika förväntningar?

Tjänster / Program

 • Chefscoaching
 • Chefshandledning
 • Förändringsledarskap
 • Leda i förändring
 • Styrkebaserat ledarskap
 • Ledar- och medarbetardeklaration
 • Samtalsmetodik
 • De viktiga samtalen
 • Hälsofrämjande ledarskap

Ledningsgruppsutveckling

I tjänsten ledningsgruppsutveckling finns två delar;

 • Standardupplägg
 • Vid skräddarsydd tjänst lägger vi upp arbetet efter vart ledningsgruppen befinner sig och anpassar det efter önskat läge.

Vi inleder gärna uppdraget med att göra en personprofilanalys.

Vi arbetar med:
JobMatch Talent: En personprofilanalys som inriktas till att se på gåvor och talanger – de arbetsmässiga egenskaperna.

Se mer info under personlighetstester, second opinion och rekrytering, men även www.jobmatchtalent.com/sv/

Personlighetstester, second opinion och rekrytering

Med över 20 års erfarenhet inom rekryterings- och omställningsbranschen kan vi hjälpa till i hela eller delar av en rekryteringsprocess.

Second opinion:

I tjänsten second opinion är vi stöd i slutskedet av en rekrytering, där vi efter genomgången kravprofil, genomför tester för att sedan återkoppla personprofilen till slutkandidaten /slutkandidaterna. En sammanfattande återkoppling görs sedan till uppdragsgivare/kommande chef inför beslut om tillsättning.

Rekryteringsstöd per timme:

Efter önskemål hjälper vi till i hela eller delar av rekryteringsprocessen.
Vi har erfarenhet av att rekrytera allt från specialister till chefer genom annonserad- och eller search headhunting.

Personlighets- och kapacitetstjänster:

 • JobMatch – Se nedan
 • Assessio: Hogans Peronlighets Inventorium (HPI)
 • Assessio: Hogans Deskriptiva skalor (HDS)
 • Assessio: Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium (MVPI)
 • Assessio: Matrigma (kognitiva förmågor, logisk- och problemlösning
 • Assessio: BKT (bedömning för kritiskt tänkande)

Detaljerad information om JobMatch Talent

JobMatch Talent är en personprofilanalys som inriktas till att se på möjligheter. Verktyget stärker medarbetaren/chefen med fokus på talanger och dennes egenskaper för framtida roller/sysselsättning. Det är ett bra stöd för både medarbetare och chefer att belysa arbetsmässiga egenskaper. Personprofilanalysen stärker medarbetaren i ett läge av omplacering – intern rörlighet, men även för att undvika potentiell arbetsbrist.

Förutom att verktyget vägleder mot relevant framtida roll/yrke, är testet även verkningsfullt för att stärka individen inför eventuell intervju, personlig utveckling- och marknadsföring.

Profilanalysen är även mycket lämplig i ett skede av utveckling inom en grupp, både på medarbetar-, chefs- eller ledningsgruppsnivå.

För detaljerad info se: www.jobmatchtalent.com/sv/